اخبار
قابل توجه داوطلبان کارورزی
تاریخ درج :1394/04/25

شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در تاریخ 94/4/1 در ارتباط با چگونگی فرآیند انجام کارورزی موارد زیر را مورد تاکید و تصویب قرار داد.

1- پرداخت هرگونه وجهی توسط کارورز به روان شناس یا مشاور یا به مراکز روان شناسی و مشاوره ممنوع می باشد. پرداخت هزینه کارورزی صرفا می بایست مطابق ضوابط سازمان صورت پذیرد. هرگونه تخلف در این ارتباط مورد پیگرد قرار گرفته و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

2- افرادی که از این اطلاعیه تخلف کنند، گواهی کارورزی آنان مورد پذیرش نیست.

3- اسامی اساتید راهنما و ناظر مصوب و واجد شرایط که گواهی ایشان مورد تایید سازمان واقع خواهد شد، متعاقبا اعلام می شود....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید