اخبار
»دیدار ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردو
تاریخ درج :1394/12/27
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردو

دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردو ریاست اسبق

APA و ریاست دو دوره روان شناسان غربی دیدار و گفتگو کردند. در نشست شام انجمن روان شناسی اجتماعی

ایران دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا با پروفسور زیمباردو ریاست

ریاست اسبق APA و ریاست دو دوره روان شناسان غربی دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه موضوعات همکاری

مشترک و عملکرد موفق نظام روان شناسی مورد تحسین پروفسور زیمباردو قرار گرفت

 

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید