اخبار
بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زند
تاریخ درج :1394/12/27

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زند بعنوان یک مرکز آموزشی- درمانی بازدید نموده و از تجربیات این

استاد گرانقدر در یک بازدید یک روزه استفاده کردند. این دانشجویان در رشته روانشناسی بالینی مشغول به تحصیل هستند و برای

درس مراکز درمانی از مطب دکتر خدیوی زند بازدید نموده اند.

    ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید