دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال بیست و دوم ، شماره 79-80

. مقايسه بازي درماني شناختي - رف...
مقايسه بازي درماني شناختي - رفتار با بازي درماني كودك محور راجرز در كاهش اختلالات هيجاني - رفتاري
پژوهش حاضر جهت مقايسه بازي درماني شناختي ـ رفتاري با بازي درماني كودك محور راجرز در كاهش اختلالات هيجاني ـ رفتاري انجام شده است. روش پژوهش علي ـ مقايسه اي است. جامعه آماري آن را دانش آموزان شاغل به تحصيل 9 تا 11 ساله آموزش و پرورش ناحيه 4 شهرستان مشهد تشكيل مي دهند كه از بين آنها 60 نفر (30 نفر دختر گروه آزمايش، 30 نفر دختر گروه كنترل) با استفاده از نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و والدين اين دانش آموزان سياهه رفتار كودك آخنباخ (CBCL) فرم تكميل والدين، را تكميل كردند. براي آزمون فرضيه ها از مدل تحليل كو واريانس چند متغيره استفاده شد. يافته ها نشان داد تفاوت معناداري ميان بازي درماني شناختي ـ رفتاري و بازي درماني كودك محور راجرز در كاهش اختلالات هيجاني ـ رفتاري وجود دارد. ميانگين بازي درماني شناختي ـ رفتاري نسبت به بازي درماني كودك محور راجرز اختلالات هيجاني ـ رفتاري 6/0 نمره كاهش بيشتر داشته است.
. اثر بخشی مداخلۀ هستی گرا در تا...
اثر بخشی مداخلۀ هستی گرا در تاب آوری علائم ترک ترامادول: مورد پژوهی
مورد پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی روی آورد هستی گرا در تاب آوری علائم ناشی از ترک ترامادول هیدروکلراید انجام گرفته است. مداخله هر روز یک نوبت و از طریق گفت و گوی تلفنی یک ساعته در چهار کوشش بود. پیگیری پایداری تأثیر در طول شش هفته، از قرار هر هفته نیم ساعت گفت و گو، انجام گرفت. مصاحبۀ بالینی با شیوۀ نمودشناختی روش گردآوری اطلاعات بوده است. فرد مورد پژوهش آقای شین 24 ساله، مجرد و دانش¬آموختۀ مقطع کارشناسی بوده است و شغل آزاد دارد. وی به مدت 6 ماه درگیر سوء مصرف ترامادول بوده است. پس از گذشت حدود 72 ساعت از اولین گفت و گو، رنج ناشی از تحمّل علائم ترک فروکاست و زندگی عادی و عاری از میل به بازگشت آقای شین به سوء مصرف ترامادول از سر گرفته شد. خودگزارش دهی درمانجو در مکالمات شش گانۀ پیگیری بیانگر استواری و عدم روی آوری وی به مصرف مجدد بود. مداخله هستی گرا در تاب آوری علائم ناشی از ترک ترامادول اثربخــش بوده و می تواند برای تسهیل تاب آوری علائم ناشی از ترک مواد اعتیادآور در دستورکار ارائه دهندگان خدمات سلامت روانی قرار گیرد.
. مقایسه اثربخشی روایت‌درمانی گر...
مقایسه اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر میزان امید ‌به ‌زندگی و شادکامی سالمندان زن و مرد شهر تبریز
این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر روایت‌درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان زن و مرد شهر تبریز انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه افراد 60 سال به بالای ساکن در شهر تبریز تشکیل می‌داد. نمونه آماری پژوهش شامل 20 آزمودنی بود، که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و امید به زندگی میلر استفاده گردید. ابتدا همه نمونه‌ها به پرسشنامه‌های مذکور پاسخ دادند. سپس برنامه روایت‌درمانی گروهی بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه اجرا شد و در نهایت پس‌آزمون از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS، و آزمون‌های، تحلیل کواریانس یک‌راهه و‌ تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که روایت‌درمانی‌گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان مؤثر است، اما اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان زن و مرد شهر تبریز متفاوت نیست (P > 0/05).
. طراحی فضای مهدکودک برای کودکان...
طراحی فضای مهدکودک برای کودکان شیرخوار و نوپا
توجه به محيط يادگيري کودکان شیرخوار و كودكان نوپا جنبه‌اي كليدي از برنامه درسي کودکان شیرخوار و كودكان نوپا مي‌باشد‌. محيط بايد به گونه‌اي طراحي شود تا نيازهاي فرهنگي‌، اجتماعي‌، هيجاني‌، فيزيكي و شناختي همه‌ي كودكان را بر آورده سازد و در واقع، محيط قسمت مهمي از برنامه درسي و انعكاسي از فلسفه برنامه است. این مقاله؛ ضمن بیان مباحث فوق در محیط، قوانین مرتبط با طراحی محیط مهدکودک را بررسی خواهد کرد. روش تدوین مقاله توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است.
. مروری بر روان¬درمانی فمینیستی ...
مروری بر روان¬درمانی فمینیستی با تاکید بر فمینیسم اسلامی
امروزه، روان¬درمانی فمینیستی به عنوان نوعی اعتراض و آزمایشی تحول¬گرا برای تغییر شکل روان¬درمانی رایج به کار گرفته شده است. این رویکرد طرفدار اصلاحات اساسی به نفع نگرش برابرنگر نسبت به نوع بشر و توانمند¬سازی مراجعان است. انتقاداتی به ‌این رویکرد مطرح شده و این نظریه در حال حاضر تحت اصلاح و بررسی است. اخیراً نظریه¬پردازان فمینیستی توجه فراوانی به تعامل بین متغیرهای جنسیت، نژاد و قومیت و فرهنگ در فرایند رشد روانی و ملاحظات درمانی این پدیده دارند و به دنبال راه¬هایی می¬گردند که بتوانند در فرهنگ مراجع، پیامدها و گزینه¬های انتخابی را کاوش کنند.
. هنگامه های عشق و شاعری
هنگامه های عشق و شاعری
از دوران نوجوانی میل به تنهایی و گریز از ارتباط داشته و در تنهایی به خیال و نوشتن پناه می بردم گریه های طولانی و فکر مرگ . شکلی از افسردگی همراه با نوشته ها و شعرهای سیاه که اغلب برای کسی نمی خواندم.
. روز روانشناسی و مشاوره سخنی با...
روز روانشناسی و مشاوره سخنی با دکتر حاتمی
فضاهای بالینی میان هر یک از ما بادیگری پیدا میشود گسترش و ژرفا می یابد، درهم می شکند، باز یافت میگردد و باز ساخته می شود. بیش از هشتاد سال از زمانیکه در رحم بودم تا امروز در اینجا در برابر شما باز بچه و بازیگر چنین فضاهایی شده ام. از این سفر پرحادثه ره آوردهائی دارم که برخی را در فصلنامه تازه های رواندرمانی به یادگار گذاشته ام و بیش از شانزده هزار مورد را به امانت سپرده ام. در فضاهای بالینی هر مورد فرهنگنامه ای بیکران است، سالیان دراز واژه به واژه هر یک رامشاهده می نمودم، به پرسش می گذاشتم و پاسخ یابی می کردم.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید