دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال بیستم، شماره 71-72

. مبانی دیدگاه هنگامه¬ها و آزادی...
مبانی دیدگاه هنگامه¬ها و آزادی درمانگری
اصطلاح مبانی از دانش و هنر معماری گرفته شده و بطور مجازی به آنچه که پایه و تکیه گاه¬ یک دانش و یا مجموعه ای از دستورالعمل¬ها و شناخت ها باشد، گفته می¬شود. مبانی یک دانش و دیدگاه در دو معنی بکار می¬رود: الف: هرچه که پیدایش و هستی یک دانش را موجب می¬شود. به عنوان مثال حرکت خورشید به دور زمین از مبانی هیات کوپرنیکی بوده است و یا "تجربه زیسته" از مبانی روانشناسی عمومی است. ب: مبانی به کلی¬ترین و ساده ترین پیشنهادات و اندیشه هایی گفته می¬شود که یک سیستم فکری و یا یک دیدگاه دانشی را می¬سازند.
. گروه درمانی و استرس دندانپزشکی...
گروه درمانی و استرس دندانپزشکی کودکان
كنترل استرس كودكان در طي اعمال دندانپزشكي يكي از مهم ترين و اولين فاكتورهاي موفقيت در درمان محسوب مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان استرس و همچنين عوامل موثر بر آن در كودكان مراجعه كننده به بخش دندانپزشكي اطفال انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) است. در این مطالعه 30 کودک با دامنه سنی 5 تا 8 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه مقیاس اضطراب زانگ کودکان S.A.S استفاده شد.
. آموزش پيش دبستاني و مهارتهاي ر...
آموزش پيش دبستاني و مهارتهاي رواني- حركتي و سازگاري اجتماعي
این تحقیق به بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی _ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی می پردازد. تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی و کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش همبستگی و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان شیراز که در سال تحصیلی 93-92مشغول به تحصیل میباشند که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. و از آنجا که تحقیق از نوع همبستگی است، حجم نمونه، حجم مناسبی برای پژوهش و تحلیل استنباطی داده هاست و تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که آموزش پیش دبستانی نتوانسته بود باعث تغییر معنا داری در مهارتهای روانی _ حرکتی و سازگاری های اجتماعی کودکان شود.
. فراخود و روان از دیدگاه فروید
فراخود و روان از دیدگاه فروید
"فراخود" بخش اخلاقی شخصیت است که زیگموند فروید آن را به عنوان یکی از سه عنصر تشکیل دهنده عرصه روان مطرح می کند. خواست های فراخود در تضاد با خواست های نهاد بوده و این تعارضات به بروز اضطراب های زیادی منجر می شود. فروید نارسیسم, مازوخیسم و والدین (مرجع قدرت) را به عنوان پایه های تشکیل دهنده فراخود بر شمرده است. مقاله حاضر برآن است تا به نقد سه پایه تشکیل دهنده فراخود پرداخته و با بازنگری اصل فراخود به عنوان یکی از اصول سه گانه سازنده عرصه روان امکان پیشنهاد مدلی جدید را با استفاده از نظریات فروید مطرح سازد.
. مقایسه دیدگاه های طرحواره درم...
مقایسه دیدگاه های طرحواره درمانی، روان پویایی و آزادی درمانی
در این مقاله به دنبال آن هستیم که شباهت¬ها و تفاوت¬های عمده¬ی سه دیدگاه طرحواره درمانی، روان پویایی و آزادی درمانی را به صورتی بسیار خلاصه و کلی بررسی کنیم. هدف از این مقایسه این است که بتوانیم با استفاده از همه این دیدگاه ها درمان بهتری را ارائه دهیم. این سه رویکرد شباهت¬های زیادی با یکدیگر دارند. مولفه¬های مهمی که در این رویکردها وجود دارند عبارتند از وارسی ریشه¬های تحولی مشکلات جاری در دوران کودکی و تاکید بر رابطه درمانی. همچنین تفاوت هایی در میان این درمان ها وجود دارد مانند میزان فعال بودن درمانگر در روند مصاحبه و درمان، استفاده از تکالیف خانگی و نگرش آنها به نیازها، سبک های مقابله ای و مکانیسم های دفاعی.
. رویکرد متمرکز بر هیجان
رویکرد متمرکز بر هیجان
درمان متمرکز بر هیجان، رویکردی تجربی است که مؤلفه¬های درمان¬های مراجع محور و گشتالت را با نظریات مدرن در حوزه هیجان و رویکرد تجربه ادراکی دیالکتیکی، یکپارچه کرده است. در درمان متمرکز بر هیجان، تمایز بین انواع مختلف هیجانات، مانند نقشه¬ای از وضعیت هیجانی مراجع است که به کار گیری انواع مختلفی از مداخلات را برای درمانگر امکان پذیر می-کند. در این دیدگاه، هیجان یکی از عوامل پایه ای در شکل گیری خود و یک عامل تعیین کننده در سازمان یافتگی خود است. شش اصل عمده در پردازش هیجان، مداخلات درمانگر را هدایت می¬کند و در واقع اهداف درمان به شمار می¬آید
. آسیب شناسی عدم تقید به نماز در...
آسیب شناسی عدم تقید به نماز در دانش آموزان
نماز،پناهگاه انسان در برابر ناکامیها، شکستها و مشکلات است.نماز از پیوند میان بنده و پروردگارش سخن می گوید.اما ترک نماز،بیماری دوری از خداست که بر پایه عدم تربیت صحیح حاصل شده است؛ویروسی است که اگر در جامعه منتشر شود،همه را دچار بیماری معنوی خواهد کرد.برای پیشگیری از بروز چنین خطری باید فرزندان جامعه اسلامی را از ابتدا با نماز آشنا کرد و برای تداوم آن در تمام اوقات،تدابیری اندیشید و برنامه های متنوعی را به اجرا درآورد.در راستای این هدف والا،مقاله حاضر مهم ترین عواملی را که باعث عدم تقید به نماز در دانش آموزان می شود ،مورد بررسی قرار داده است؛که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از:خانواده،مدرسه،تعامل خانواده ومدرسه و رسانه.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید