دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال هفدهم، شماره 61 و 62

. هنگامه ها ی پویایی فضاهای بالی...
هنگامه ها ی پویایی فضاهای بالینی :همزمان و یکسانی پژوهش ،تشخیص و درمان آرزوهای بازیافته
اگر پذیرفته باشیم که پویایی یک دانش در تلاشهای دانشمند است ، روش و شیوه های بالینی "پژوهش های موردی " وجهی اصیل و معرفی واقعی برای پژوهش های روانشناسی بالینی است وبه عبارت دیگر روان شناسی بالینی دانشی است که مفاهیم و نظریه های خود را با پژوهش های موردی در فضاهای پویایی بالینی بدست می آورد و رد تشخیص ها ،درمان ها و پژوهش های موردی نیز به کار می رود ، و در مسیر خود از داده های رشته های دیگر روانشناسی و سایر دانشها بهره می کیرد .
. مدل شناختی هذیان گزند و آسیب
مدل شناختی هذیان گزند و آسیب
در حال حاضر ، محققان در سبب شناسی پارانوئیا ، بر عوامل شناختی متمرکز شده اند و در این زمینه شاهد رشد چشمگیری در پژوهش های تجربی هستیم که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود. مدل شناختی انتظار تهدید تازه ترین مدل مطرح شده در زمینه تبیین چگونگی ایجاد و تداوم هذیان گزند و آسیب است که مدل های اولیه شناختی و خطاهای شناختی مرتبط با پارانوئیا را یکپارچه نموده است.
. بررسی میزان خودکشی در بیماران ...
بررسی میزان خودکشی در بیماران درد مزمن
درد شایع ترین فشار روانی است که با آن مواجه می شویم و با شیوع رو به افزایش خود پیامدهای روانی اجتماعی مخربی مانند خطر بروز افکار خودکشی را به دنبال دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ویژگی های درد و خطر بروز افکار خودکشی در گروهی از بیماران درد مزمن انجام گرفته است. بدین منظور از مراجعین به چند درمانگاه خصوصی و دولتی درد در شهر تهران ، 264 بیمار مبتلا به درد مزمن با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس های افکار خودکشی و پرسشنامه درجه بندی درد مزمن را کامل کردند. سپس داده های به دست آمده با استفاده از spss و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
. اثر بخشی گروه درمانی گشتالت بر...
اثر بخشی گروه درمانی گشتالت بر کاهش اضطراب در مردان
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت بر کاهش اضطراب مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نفت اهواز بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل می باشد. نمونه آماری 30 نفر، مراجعه کنندگان مرد مضطرب که نمره آنها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش ، پرسشنامه اضطراب زانک به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای مورد مشاوره گروهی قرار گرفتند و سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده های بدست آمده با روش T تست گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد مشاوره گروهی به شیوه گشتالت بر کاهش اضطراب و مولفه های آن ( نشانگان عاطفی و جسمی ) مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نفت گروه آژمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است .
. درمان کوتاه مدت راه حل محور
درمان کوتاه مدت راه حل محور
رویکرد درمان مختصر، راه حل محور یکی از مشهورترین درمان های پست مدرن است که متمرکز بر شناسایی مساله و حل آن است. در این درمان، مراجع و درمانگر مانند دو همکار با یکدیگر فعالانه ارتباط دارند و برای کشف راه حلهای موفق به منظور برطرف کردن مشکل تلاش می کنند. در این درمان به جای توجه به علت یابی و گذشته ی مشکل به اهداف آینده و روشهای رسیدن به آن ها پرداخته می شود.
. تاثیر مشاوره شناختی –رفتاری گر...
تاثیر مشاوره شناختی –رفتاری گروهی بر عزت نفس ،منبع کنترل بیرونی و افسردگی
پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی مشاوره شناختی – رفتاری گروهی برافزایش عزت نفس و کاهش منبع کنترل بیرونی و افسردگی در دانش آموزان دختر پرداخته است. در این تحقیق، جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی بخش حویق از توابع شهرستان تالش (استان گیلان) بود که از میان آنها 20 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و پس از همتا سازی به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند و متغیر مستقل پژوهش (مشاوره شناختی-رفتاری گروهی) در طول 12 جلسه (هفته ای یک جلسه با مدت زمان 90 دقیقه) بر روی گروه آزمایش اجرا گردیدآخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید