کتاب ها
کار و هنر معلم
تاریخ درج :1394/08/26
طی سالهایی که در دستگاه تربیت معلم عهده دار تدریس دروس " آموزش و پرورش" و "روانشناسی پرورشی" بوده ام، پیوسته با نگرانی ها و رنجهایی دست به گریبان شده ام. تغییرات متوالی مواد برنامه ها، جزوه ها و کتابهای پراکنده ای که در اختیارم بود، من و شاید بسیاری از همکاران محترمم را حیران می ساخت. برای اینکه خود را از سرگردانی رهائیی بخشم و بکار دانشجویان عزیزم نظمی روشن داده باشم این مجموعه را از آنهمه مطالب پراکنده گرد آوردم و به آن نظمی منطقی دادم تا شاید با تمام تغییرات ممکن برنامه های تربیت معلم سازگار آید.
 
جهت مطالعه کتاب فوق اینجا کلیک نمایید.


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید