کتاب ها
پژوهش در ساخت شخصیت و خانواده بزهکاران
تاریخ درج :1394/08/26

پژوهش در دو بخش و با هدفهای زیر انجام گرفته است:

1. بررسی ترکیب و ساخت خانواده های بزهکاران

2. آگاهی از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی بزهکاران

3. جستجوی روابط ممکن میان ساخت خانواده با ساخت شخصیت بزهکاران

4. ساختهای شخصیتی و ایده آل های بزهکاران

5. جستجوی روابط ممکن میان نوع و کیفیت بزه ها با ساخت شخصیتی بزهکاران

6. عوام ناخودآگاه شخصیت بزهکاران در ارتباط با کیفیت و نوع بزه ها

7. تصورات شخصی و اجتماعی بزهکاران در ابعاد و موقعیت های مختلف زندگی

8. جستجوی روابط خانوادگی بویژه روابط پدر و مادر با بزهکاران

جهت مطالعه کتاب فوق اینجا کلیک نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید