کتاب ها
پرخاشگری و ناکامی
تاریخ درج :1394/08/26

پژوهش در پرخاشگری و ناکامی وسیله ای بوده است که به برخی از نظرها و دریافتهایم در روان شناسی بطور عام و آسیب شناسی روانی به نحوی

خاص اشاره کنم و نمونه ای هر چند محدود ارائه دهم. در این مجموعه مفاهیم و نظریه هایی درباره "پرخاشگری و ناکامی" با ابزار و معیارهایی

برای تشخیص عادی و غیر عادی بودن آن و شیوه هایی برای روان درمانی همراه شده است.

کتاب فوق را می توانید از اینجا مطالعه نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید