کتاب ها
مباحث اساسی در روان شناسی تربیتی: خانواده
تاریخ درج :1394/08/26

کتاب حاضر فراهم شده از یادداشتها و ترجمه ها و تجربه هایی است که در سالهای نخستین تلاشهای آموزش و پرورش به دانشجویانم توصیه می

کردم تا آنان را در آسیب شناسی خانواده و فرآیندهای تشخیص و پیشگیری یاری دهد و امروز نیز آن را برای بهداشتگران روانی، معلمان، مربیان،

روان درمانان خانواده، روان شناسان بالینی، و... که در مراحل آغازین کار هستند، مفید می یابم.

جهت مطالعه کتاب فوق اینجا را کلیک نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید