کتاب ها
روان شناسی بالینی روانکاوی و رواندرمانی
تاریخ درج :1394/08/26

این کتاب قبلا با عنوان دانش و هنر روانشناسی بالینی در دو جلد به چاپ رسیده است. این اثر به تشریح دانش ها و نظریه ها و مکاتبی می پردازد که

علت وجودی و پیدایش دانش و هنر روان شناسی بالینی هستند و در انتخاب آنها به ساختار فکری، تجربی و کاربردی خود در آموزش ها، پژوهش

ها، تشخیص ها و روان درمانی های بالینی توجه داشته است.

جت مطالعه کتاب فوق اینجا کلیک نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید