کتاب ها
دانش و هنر روانشناسی بالینی جلد دوم
تاریخ درج :1394/08/26

در راستای تلاش هایی که در فرهنگستان علوم ایران شروع کردیم؛ در جلد اول کوشش شد تا طرح اولیه ای از مبانی، اصول و مفاهیم اساسی دانش

و هنر روان شناسی بالینی داده شود . در این جلد مکتبی بودن روانشناسی بالینی مطرح است: ابتدا با کاربرد چند مفهوم از مکتب روانکاوی کارائی

آنرا در پژوهشها، تشخیص ها و درمانهای بالینی نشان می دهیم و سپس نمونه هایی از مفاهیم و نظریه "مجتمع های روان فضائی پویا" را مطرح

کرده ایم.

برای آگاهی از این نظریه می توانید کتاب دانش و هنر روانشناسی بالینی جلد دوم را مطالعه فرمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید