کتاب ها
اصول و مبانی آموزش و پرورش
تاریخ درج :1394/08/26

این کتاب شما را راهنمایی می کند تا با توجه به مشخصات کودک در دبستان هدفها و چگونگی محیط در این دوره اصول خاص آموزش و پرورش

دبستانی را کشف نمایید. و اگر آموزگارید تشویقتان می نماید تا با دقت به پیوستگی و روابط اصول آنها را بکار برید و در ساختمان اندیشه، اخلاق و

خوی اجتماعی کودکانتان موثر افتید.

کتاب فوق را از اینجا می توانید دانلود نمایید....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید